Welkom!

Welkom op de website van Rijvereniging en Ponyclub De Graafschap in Vorden.

Sinds 1934 kent Vorden een (landelijke) rijvereniging voor paarden en sinds 1972 is hieraan een ponyclub toegevoegd. Samen hebben de rijvereniging en de ponyclub ongeveer 100 combinaties waarvan een aantal geregeld te vinden is op wedstrijden.

Op het terrein van De Graafschap kunnen de ruiters en amazones gebruik maken van verschillende faciliteiten:
– overdekte rijhal van 25×50 meter;
– buitenbak;
– springweide;
– crossparcours in het bos.

Ieder jaar organiseert De Graafschap een concours hippique waar veel ruiters uit de regio naar toe komen. Op de link CH Vorden is meer informatie te vinden.

Leden hebben de mogelijkheid om mee te doen met de groepslessen. Deze lessen worden gegeven door ervaren instructeurs en instructrices. Naast de groepslessen worden er ook extra lessen gegeven gericht op springen, dressuur en crossen. Ook zijn er meerdere viertallen.

Wil je lid worden van de vereniging of eens komen kijken? Iedere dinsdag-, woensdag- en donderdagavond zijn er groepslessen, je bent dan van harte welkom. Een afspraak maken of een vraag stellen kan ook via de mail: info@rvdegraafschap.nl .

Wil je meer weten over onze vereniging? Eén klik op de tabbladen boven deze tekst en je komt van alles te weten.
We zijn ook te vinden op Facebook

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Welkom!

Privacy Verklaring PC en RV de Graafschap

Privacy Verklaring

RV en PC de Graafschap hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. RV en PC de Graafschap houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Verklaring;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens van klanten, leden en/of vrijwilligers worden door onze vereniging verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinde;
– Communicatie over uitnodigingen
– Communicatie over activiteiten
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan onze vereniging de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– (Zakelijk) Telefoonnummer;
– (Zakelijk) E-mailadres;
– Geslacht.
– geboortedatum
Uw persoonsgegevens worden door onze vereniging opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door onze vereniging verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Aanmeldingsformulier en lidmaatschap
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan onze vereniging de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door onze vereniging opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
RV en PC de Graafschap bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens RV en PC de Graafschap van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

RV en PC de Graafschap
Hamelandweg 2
7251 JZ te Vorden
info@rvdegraafschap.nl

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Privacy Verklaring PC en RV de Graafschap

Foto’s

Cross 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-tal

Activiteiten

 

 

Extra lessen

Accommodatie

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Foto’s

Welkom op de website van Rijvereniging en Ponyclub De Graafschap in Vorden.

Sinds 1934 kent Vorden een (landelijke) rijvereniging voor paarden en sinds 1972 is hieraan een ponyclub toegevoegd. Samen hebben de rijvereniging en de ponyclub ongeveer 100 combinaties waarvan een aantal geregeld te vinden is op wedstrijden.

Op het terrein van De Graafschap kunnen de ruiters en amazones gebruik maken van verschillende faciliteiten:
– overdekte rijhal van 25×50 meter;
– buitenbak;
– springweide;
– crossparcours in het bos.

Ieder jaar organiseert De Graafschap een concours hippique waar veel ruiters uit de regio naar toe komen. Op de link CH Vorden is meer informatie te vinden.

Leden hebben de mogelijkheid om mee te doen met de groepslessen. Deze lessen worden gegeven door ervaren instructeurs en instructrices. Naast de groepslessen worden er ook extra lessen gegeven gericht op springen, dressuur en crossen. Ook zijn er meerdere viertallen.

Wil je lid worden van de vereniging of eens komen kijken? Iedere dinsdag-, woensdag- en donderdagavond zijn er groepslessen, je bent dan van harte welkom. Een afspraak maken of een vraag stellen kan ook via de mail: info@rvdegraafschap.nl .

Wil je meer weten over onze vereniging? Eén klik op de tabbladen boven deze tekst en je komt van alles te weten.
We zijn ook te vinden op Facebook

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor

Contact

 

RV en PC De Graafschap
Hamelandweg 2
7251 JZ  Vorden

Mail: info@rvdegraafschap.nl

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Contact

Nieuws

Nieuwsbrief
Wat wordt er besproken tijdens de bestuursvergaderingen? Wat is het laatste nieuws? Wat is handig voor mij om te weten? Regelmatig krijgen de leden van RV & PC De Graafschap een nieuwsbrief. Deze wordt via de mail aan alle leden verstuurd. Krijg je deze mail nog niet? Laat het even weten via info@rvdegraafschap.nl .

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Nieuws

Reglementen

Gebruik accommodatie

 

Art. 1: Gebruik van de rijhal

Uitgangspunten:

De rijdende leden mogen te allen tijde rijden in de rijhal, tenzij vooraf door of namens het bestuur tijdig is aangegeven dat de hal niet beschikbaar is. Dit kan zijn omdat er rijlessen zijn, werkzaamheden verricht moeten worden of andere zaken ten gunste van de vereniging plaats vinden.

Leden zijn zij die bij de penningmeester van de vereniging aangemeld en geaccepteerd zijn als lid.

Alle leden hebben gelijke rechten en plichten.

Niet-leden en startkaarthoudende leden mogen uitsluitend na schriftelijke toestemming van het bestuur in de rijhal rijden.

De hal is niet bestemd voor bedrijfsmatig gebruik. Hieronder wordt verstaan het gebruik van de hal om er persoonlijk financieel voordeel mee te behalen. Er mag op de accommodatie uitsluitend les worden gegeven aan rijdende leden.

Rijden is steeds voor eigen risico.

Reglement van orde :

Longeren is niet toegestaan.

Het is verboden paarden volledig vrij te laten lopen in de rijhal.

Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan moet luid aangekondigd worden.

Op- en afstijgen dient op de A-C lijn gestructureerd te geschieden.

De combinatie die op de linkerhand rijdt heeft bij het elkaar passeren op de hoefslag voorrang.

De combinatie die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang.

Combinaties mogen elkaar niet snijden tijdens het passeren. Geef elkaar de ruimte.

Bij oneven uren gaat de dressuur voor het springen. Bij even uren gaat springen voor dressuur. Hindernissen moeten binnen het even uur opgebouwd en opgeruimd worden.

Wanneer er meer combinaties springen dan dient het springen van een hindernis te worden aangekondigd.

Na het einde van de les is het niet toegestaan te crossen in het bos.

Crossen in het bos is alleen toegestaan als er geen verenigingslessen zijn, is voor ieders eigen verantwoordelijkheid en valt buiten de verantwoordelijkheid van de vereniging.

Indien meerdere personen in de hal (willen) rijden dient men steeds rekening met elkaar te houden. Er mag van een ieder verwacht worden dat hij zich waardig gedraagt. Overleg met elkaar, wees inschikkelijk en reëel.

Zorg voor de veiligheid van jezelf, je paard/pony en die van anderen.

De code voor het openen van de deur is geheim en mag uitsluitend door het bestuur aan leden worden doorgegeven.

Laat de rijhal en het terrein telkens netjes achter, ruim mest en andere rommel op.

Bij extreem uitlopen van de hoefslag of andere plekken deze weer aanharken zodat diegene die na je komt ook met plezier kan rijden.

Ruiters en amazones die hengsten rijden en buiten de lessen om gebruik willen maken van de rijhal zijn welkom op maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag van 16.00-18.00, op maandag- en donderdagavond na 22.00 uur en op zaterdag- en zondagmorgen voor 10.00 uur. De overige uren mogen ze, buiten de lessen om, geen gebruik maken van de rijhal.

Indien je hindernismateriaal verplaatst deze weer op de plaats terug zetten.

Wees zuinig op de eigendommen van jezelf en die van de vereniging.

Sluit de deur bij vertrek.

Geconstateerde overtredingen dienen bij het bestuur gemeld te worden.

Bij meningsverschillen over de toepassing van de regels heeft het bestuur de beslissende stem.

Niet nakomen van de regels kan leiden tot opschorten of opzegging van het lidmaatschap.

Art. 2: Voor een ieder in de accommodatie en op het terrein

Uitgangspunten:
Een ieder dient zich in en rondom de accommodatie rustig te gedragen

Tijdens lessen en terwijl er anderszins ruiters/amazones rijden dient rond en in de nabijheid van de rijbaan rust te heersen

Behoudens de ruiters/amazones die aan de lessen deelnemen, mag niemand zich met de gang van zaken in de lessen bemoeien

Er mag in de rijhal, te paard en in de kantine niet worden gerookt.

Aanwijzingen van het bestuur en/of de instructie dienen door iedereen te worden opgevolgd.

De kantine mag uitsluitend gebruikt worden tijdens de lessen of na toestemming van het bestuur.

 

Huishoudelijk Reglement

Art. 1. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar.

Art. 2. Contributie leden, evenals de bijdrage van vrienden van de vereniging (voorheen steunende leden, zonder KNHS lidmaatschap) worden ieder jaar in de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Art. 3. Leden zijn personen die tevens lid zijn van de K.N.H.S.
Binnen de vereniging kennen we de volgende lidmaatschappen: rijdende leden, startkaarthoudende leden en steunende leden.
Daarnaast kent de vereniging donateurs en vrienden van de vereniging. Vrienden van de vereniging zijn personen die geen lid zijn van de K.N.H.S., maar wel met een jaarlijkse door het bestuur vastgestelde bijdrage de vereniging steunen. Zij ontvangen nieuwsbrieven en alle overige informatie van de vereniging en zijn bevoegd om op de algemene ledenvergadering aanwezig te zijn en het woord te voeren. Zij hebben echter geen stemrecht.
De verschillende rechten en plichten van de personen als genoemd in dit artikel worden nader beschreven in het aanhangsel ‘Rechten en plichten van leden, vrienden en donateurs’.

Art. 4. De bijdragen kunnen met € 2,50 administratiekosten worden verhoogd, indien de automatische incasso wordt geblokkeerd en de bijdragen vervolgens niet binnen 30 dagen na schriftelijk verzoek hiertoe van de penningmeester van de vereniging zijn overgemaakt.

Art. 5. Bij opzegging van het lidmaatschap of donateurschap na in art. 6 lid 4 der statuten genoemde termijn blijven de bijdragen voor het volgend verenigingsjaar verschuldigd, tenzij het bestuur termen aanwezig acht hiervan ontheffing te verlenen. Opzegging van het lidmaatschap van de K.N.H.S. dient schriftelijk te gebeuren voor 20 november van het lopende jaar.

Art. 6 Een lid of vriend van de vereniging welke in de loop van een verenigingsjaar lid/vriend wordt, kan door het bestuur gedeeltelijke kwijting van de bijdrage verleend worden.

Art. 7. Iedere combinatie dient lid te zijn of worden van de vereniging en zal in overleg met de instructie en lesindeler in een les worden toegelaten, behalve als zij voor een les of een evenement een uitnodiging van het bestuur heeft ontvangen. Tevens kunnen zij gebruik maken van de accommodatie volgens bijgevoegd aanhangsel ‘Gebruik accommodatie’.

Art. 8. Zij die lid willen worden geven zich daarvoor schriftelijk op bij de penningmeester. Het lidmaatschap vangt aan zodra de persoon is toegelaten en aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Zij ontvangen na hun toelating (digitaal) de statuten en reglementen van de vereniging.

Art. 9. Iedere deelnemer of lid die meedoet aan een evenement of de les bezoekt is verplicht zich voor zijn of haar eigendommen tegen W.A, te verzekeren. Wettelijke overtredingen of schade veroorzaakt tijdens deelname aan activiteiten, aan directe of indirecte medewerkers, plaatsvindende door of aan derden, zijn voor rekening van de eigenaar c.q. ruiter of paard. Onder geen enkele omstandigheid kan aanspraak gemaakt worden op civiele of financiële verantwoordelijkheid der vereniging of haar bestuurders.

Art. 10. Paarden / pony’ s beneden de leeftijd van drie jaar mogen niet aan evenementen, wedstrijden of lessen deelnemen.

Art. 10. a. Aan de groepslessen en activiteiten van de vereniging kan alleen met een hengst worden deelgenomen indien de ruiter/amazone in het kalenderjaar waarin wordt gestart de leeftijd van 12 jaar (pony’s) of 14 jaar (paarden) bereikt én de deelnemer geklasseerd is of is geweest in de discipline Dressuur klasse L2, in de discipline Springen klasse L of in de discipline Eventing klasse M. Daarbij kan de instructie te allen tijde beslissen om een combinatie met een hengst te vragende les te verlaten wanneer hij/zij de situatie niet meer veilig acht. Voor het deelnemen aan activiteiten van de vereniging geldt dat ondanks dat er aan de eerste regel wordt voldaan, het bestuur wanneer zij een situatie onveilig acht zij de combinatie kunnen vragen om de deelname aan de activiteit te staken.

Art. 11. Iedere ruiter te paard is verplicht een passende veiligheidscap met kinband met veiligheidssluiting en voorzien van de EN-1384 markering te dragen op de terreinen van de vereniging en wordt geacht met deugdelijk materiaal te verschijnen, conform de voorschriften van de K.N.H.S (zie aanhangsel ‘verenigingstenue en uitrusting’).

Art. 12. Ieder lid wordt geacht met deugdelijk materiaal op evenementen en wedstrijden te verschijnen en ieder lid uitkomende voor de vereniging dient in verenigingstenue te verschijnen ( zie aanhangsel ‘verenigingstenue en uitrusting’), met respect en verplichtingen tegenover de sponsor.

Art. 13. Een ruiter die meedoet aan een evenement en de reglementen niet in acht neemt kan gediskwalificeerd worden.

Art. 14. Indien een lid of vriend van de vereniging niet aan de vereisten voldoet of zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt kan het bestuur het lidmaatschap doen beëindigen. Uiteindelijk beslist het bestuur in deze.

Art. 15. Wanneer een bestuurslid niet langer bereid is de vereniging te besturen, is hij/zij verplicht alle gelden en bescheiden van de vereniging die hij /zij onder zich heeft behoorlijk aan het nieuwe bestuurslid over te dragen.

Art. 16. Uit het bestuur is/zijn één of meerdere personen bevoegd om in het bestuur van het overkoepelend orgaan zitting te nemen en namens de vereniging te stemmen.

Art. 17. De voorzitter is belast met de leiding van de bestuursvergaderingen en ledenvergadering welke hij/zij na overleg met de secretaris tijdig bijeenroept. Hij/zij heeft het recht de besprekingen over een bepaald onderwerp te sluiten.

Art. 18. De secretaris voert namens de vereniging alle correspondentie en houdt daarvan geordend archief. Hij/zij stelt de overige bestuursleden zo spoedig mogelijk in kennis van de inhoud van ingekomen stukken en uitgaande brieven.

Art. 19. De penningmeester is belast met de financiële administratie van de vereniging. Geen der overige bestuursleden is bevoegd uitgaven voor de vereniging te doen, behoudens het geval dat de penningmeester hiertoe tevoren toestemming heeft verleend. Elke uitgave moet door een bewijsstuk worden gedekt. Voor uitgaven boven de 1.500,- euro is goedkeuring van het bestuur nodig.

Art. 20. De wedstrijdbescheiden en opgaven voor wedstrijden zijn voor eigen rekening en verantwoordelijkheid van de leden.

Art. 21. Alle commissies zijn vertegenwoordigd door minimaal één bestuurslid, welke verantwoording aflegt aan het bestuur. De commissies dragen zelf kandidaten aan voor hun commissies. Deze worden vooraf aan het bestuur bekend gemaakt ter goedkeuring. Commissieleden moeten op eniger wijze verbonden zijn met de vereniging. Bij geschillen heeft het bestuur de beslissende stem.

Art. 22. Stemrecht: leden (of hun wettelijke vertegenwoordigers) hebben stemrecht over verenigingszaken en K.N.H.S. zaken. Dit alles volgens art. 16 van de statuten.

Art. 23. Indien een buitengewone algemene vergadering gehouden moet worden is het bestuur verplicht de benodigde bescheiden aan te leveren en haar medewerking te verlenen.

Art. 24. Dit reglement kan op een algemene vergadering bij een meerderheid van stemmen worden gewijzigd. De voorgestelde wijzigingen moeten van tevoren aan de leden worden geconvoceerd.

Art. 25. In alle gevallen waarin dit reglement en de statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld in de Algemene ledenvergadering van 20 april 2015.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Reglementen

Concours Hippique Vorden

Jaarlijks organiseert RV & PC de Graafschap het eerste Concours Hippique van het buitenseizoen. Het evenement wordt gehouden op eigen terrein. (eerder bij het kasteel in Vorden) Bij ons terrein is genoeg parkeerruimte en makkelijk toegankelijk. Het hele terrein is goed overzichtelijk en ruim opgezet. Het terrein zelf is rondom omgeven met bos. Maar wel afgesloten dus niet zomaar toegankelijk.

Onze outdoor wedstrijd in 2019 vind dit jaar plaats op 6 en 7 April.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Concours Hippique Vorden

Wedstrijden rijden

Wil je wedstrijden gaan rijden? Dan is het verstandig om met je instructeur/instructrice te overleggen wat er nodig is om te starten.

 

Handige internetadressen om alles nog eens na te lezen en je op te geven voor wedstrijden zijn:

Kring Berkel-IJssel.

De Graafschap is onderdeel van de kring Berkel-IJssel. In deze kring zijn meerdere verenigingen verenigd en zij vormen het gebied als het gaat om o.a. kringkampioenschappen, agenda’s van wedstrijden en afspraken die gemaakt zijn.
Informatie is te vinden op de site van Kring Berkel-IJssel of de regiopagina Gelderland.

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Wedstrijden rijden

De lessen

De groepslessen zijn op dinsdag, woensdag en donderdag. De lestijden zijn als volgt:

Dinsdag
18.00 – 19.00 uur   (ponyles)
19:00 – 20:00 uur  (ponyles)
20:00 – 21:00 uur  (paardenles)

Woensdag
19:00 – 20:00 uur  (paardenles)
20.00 – 21.00 uur  (paardenles)

Donderdag
19:00 – 20:00 uur  (ponyles)
20:00 – 21:00 uur  (ponyles)
21:00 – 20:00 uur  (paardenles)

Om zowel dressuur als springen aan te bieden wisselen de lessen.

Mocht je niet naar de les kunnen komen laat het je instructeur/instructrice weten!

Zij zijn te bereiken op de volgende telefoonnummers:
Simone Baauw: 06 11 48 97 02 (dinsdag)
Margit Hammink: 06 13 93 15 29 (woensdag)
Janneke Zoerink-Heuvelink: 06 22 87 53 06 (dinsdagmiddag)
Erik Brouwer: 06 22 98 11 62 (donderdagavond)

Naast de groepslessen, zijn er ook extra lessen gericht op dressuur, springen en cross.

Voor ruiters < 18 jaar is het tijdens de springlessen verplicht om een bodyprotector te dragen!

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor De lessen