Concours Hippique Vorden

Jaarlijks organiseert RV & PC de Graafschap het eerste Concours Hippique van het buitenseizoen. Het evenement wordt gehouden op eigen terrein. (eerder bij het kasteel in Vorden) Bij ons terrein is genoeg parkeerruimte en makkelijk toegankelijk. Het hele terrein is goed overzichtelijk en ruim opgezet. Het terrein zelf is rondom omgeven met bos. Maar wel afgesloten dus niet zomaar toegankelijk.

Onze outdoor wedstrijd in 2020 vind dit jaar plaats op 4 en 5 April.

De lessen

De groepslessen zijn op dinsdag, woensdag en donderdag. De lestijden zijn als volgt:

Dinsdag
18.00 – 19.00 uur   (ponyles)
19:00 – 20:00 uur  (ponyles)
20:00 – 21:00 uur  (paardenles)

Woensdag
19:30 – 20:30 uur  (paardenles)
20.30 – 21.30 uur  (paardenles)

Donderdag
19:00 – 20:00 uur  (ponyles)
20:00 – 21:00 uur  (gecombineerde les wedstrijd ruiters)
21:00 – 22:00 uur  (paardenles)

Om zowel dressuur als springen aan te bieden wisselen de lessen.

Mocht je niet naar de les kunnen komen laat het je instructeur/instructrice weten!

Communicatie vind plaats via groepsapps:
Simone Baauw (dinsdag)
Marloes Zielhorst (woensdag)
Erik Brouwer (donderdag)

Naast de groepslessen, zijn er ook extra lessen gericht op dressuur, springen en cross.

Voor ruiters < 18 jaar is het tijdens de springlessen verplicht om een bodyprotector te dragen!

Privacy Verklaring PC en RV de Graafschap

Privacy Verklaring

RV en PC de Graafschap hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. RV en PC de Graafschap houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Verklaring;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens van klanten, leden en/of vrijwilligers worden door onze vereniging verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinde;
– Communicatie over uitnodigingen
– Communicatie over activiteiten
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan onze vereniging de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– (Zakelijk) Telefoonnummer;
– (Zakelijk) E-mailadres;
– Geslacht.
– geboortedatum
Uw persoonsgegevens worden door onze vereniging opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door onze vereniging verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Aanmeldingsformulier en lidmaatschap
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan onze vereniging de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door onze vereniging opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
RV en PC de Graafschap bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens RV en PC de Graafschap van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

RV en PC de Graafschap
Hamelandweg 2
7251 JZ te Vorden
info@rvdegraafschap.nl

Nieuws

Nieuwsbrief
Wat wordt er besproken tijdens de bestuursvergaderingen? Wat is het laatste nieuws? Wat is handig voor mij om te weten? Regelmatig krijgen de leden van RV & PC De Graafschap een nieuwsbrief. Deze wordt via de mail aan alle leden verstuurd. Krijg je deze mail nog niet? Laat het even weten via info@rvdegraafschap.nl .

Oefencross

Wij organiseren 2x per jaar een oefencross (april en september) op ons eigen prachtige cross terrein. De crosshindernissen worden up to date gehouden door ons “cross-onderhoudteam”. Hier werken wekelijks een grote groep mannen aan om alle hindernissen en paden gangbaar en veilig te houden.

Onze cross loopt door het bos rond ons terrein. en is voorzien van de meeste mooie hindernissen. Zoals een waterbak, een waaier, boomstammen en een boggel. Iedereen kan hier aan mee doen op zijn eigen niveau. de hindernissen zijn 40 cm, 60 cm. of 80 cm. hoog. Kom eens kijken of doe mee! de sfeer is altijd super gezellig! Foto’s van de cross vind u op de pagina “foto’s”

Dit is een foto van de crossbaan:

Activiteiten

Onderlinge:

Binnen de vereniging worden verschillende activiteiten georganiseerd.
We organiseren in het voorjaar, het weekend voor het CH Vorden, een onderlinge wedstrijd waar je kunt springen en dressuur rijden. Deze onderlinge wedstrijd is buiten op het veld, voor de wedstrijdruiters de mogelijkheid om na een binnenseizoen weer buiten te oefenen.

Concours Hippique Vorden:

Begin april organiseert de vereniging het CH Vorden bij kasteel Vorden. Een hele organisatie waarbij alle leden hun steentje bijdragen en we het weekend afsluiten met een lekkere maaltijd van de Chinees.

Verscheidene activiteiten door het jaar heen:

In het voorjaar de pannenkoekenrit. Na een rit door het bos eten we onderweg een stapel pannenkoeken en maken dan de rit af terug naar de vereniging.
In de zomermaanden het jaarlijkse ponykamp.
In het najaar sluiten we het buitenseizoen af met een najaarsonderlinge. Naast dressuur en springen kunnen de ruiters ook meedoen aan de cross. Ieder jaar weer een heel spektakel.
Eind december sluiten we het jaar af met de traditionele boerenkoolrit. Na een gezellige buitenrit (of als er sneeuw ligt een wandeling) staat er een boerenkoolmaaltijd klaar en wordt de ruiter/vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt.

Verder zijn er door het jaar heen activiteiten voor de ponyruiters, extra dressuur-, spring- en crosslessen. Genoeg te doen dus bij De Graafschap!